introduction | browse & search | map gallery | Anne Jeffery | travels | about this site 
BROWSE CATEGORIES FOR LOCAL SCRIPT
new browse / search
   
category   number of items
Abdera    2
Abydos    2
Achaia    6
Adespota    7
Aigai    1
Aigina    34
Aigion    1
Aineia    1
Ainos    1
Aiolis    15
Aitolia    10
Akanthos    2
Akarnania    13
Akragas    9
Akrai    3
Amorgos    11
Amphipolis    3
Anaphe    1
Andros    3
Antipolis    1
Aphytis    2
Apollonia (Euxine)    1
Apollonia (Krete)    1
Apollonia Pontica    3
Argos    68
Arkadia    51
Astypalaia    1
Attica    84
Berezan    4
Bisanthe    1
Boiotia    46
Borysthenes Island    3
Byzantion    1
Chalkis    6
Chalkis (attrib. to)    2
Chersonesos    2
Chersonesos (Euxine)    1
Chios    16
Corinth    56
Crete    56
Cyclades    1
Delos    8
Dikaia    1
Dikaia-by-Abdera    1
Doris    2
Elis    32
Elsewhere    5
Emporion    5
Epeiros    17
Ephesos    7
Epidauros    11
Eretria    21
Eretria (attrib. to)    3
Erythrai    4
Euboia    2
Euboia, Southern    7
Galepsos    1
Gela    19
Greeks in Egypt    16
Halieis    4
Halikarnassos    4
Halone    1
Hermion    4
Himera    8
Hyele (Velia)    4
Ichnai    1
Ikaros    1
Imbros    1
Ionia    6
Ios    1
Istria    5
Ithake    4
Kalchedon    2
Kalymna    5
Kamarina    9
Kasmenai (?)    3
Kaulonia    3
Keos    7
Kephallenia    5
Klaros    1
Klazomenai    4
Kleonai (with Nemea)    5
Kleonai or Tiryns    1
Knidos    9
Kolophon    2
Korkyra    17
Kos    4
Kroton    6
Kyme    17
Kyrene    9
Kyzikos    1
Lakonia    91
Lampsakos    2
Laos    1
Lefkandi    1
Lemnos    2
Leontinoi    4
Lete    1
Leuke    1
Lokris, Opountian    11
Lokris, Ozolian    8
Lokroi Epizephyrioi    9
Macedonia and Southern Thrace    6
Makedon (Kingdom of)    1
Maroneia    1
Massalia    3
Megara    18
Megara Hyblaia    13
Melos    10
Mende    2
Mende in Thrace    3
Mesambria    1
Messenia    15
Metapontion    15
Methana & Troizen    6
Miletos    22
Mycenae    9
Myous    3
Naxos (Cyclades)    21
Naxos (Sicily)    4
Neapolis (Italy)    1
Neapolis (Mac. and S. Thr.)    2
Non Greek    1
Non-Greek    6
Non-Greek (Etruscan)    6
Non-Greek Areas, Doric    3
Non-Greek Places    5
Non-Greek Site: Motya    1
Non-Greek Sites: Eloros    2
Non-Greek Sites: Hybla Heraia    2
Non-Greek Sites: Imachara    1
Nymphaion    2
Olbia    9
Olynthos    3
Pandosia    1
Pantikapaion    7
Parion    1
Paros    22
Patras    1
Perinthos    3
Petelia, Krimissa, and area    4
Phanagoreia (?)    1
Phasis    1
Phleious    11
Phokaia    2
Phokis    36
Pithekoussai    6
Poseidonia    11
Potidaia    3
Priene Area    1
Prokonnesos    1
Rhegion    14
Rhodes    42
S. Agata Dell'Esaro    1
Samos    44
Samothrace    2
Segesta    1
Selinous    25
Selymbria    3
Sermyle    1
Sidene    1
Sigeion    1
Sigeion (attrib. to)    1
Sikinos    2
Sikyon    28
Sindos    1
Sinope    3
Siphnos    1
Sirinos and Pyxous    1
Siris    2
Skione    1
Skyros    1
Smyrna    6
Sybaris    9
Syracuse    16
Syros    2
Taman    1
Taras    15
Temesa    1
Tenos    3
Teos    6
Terina    1
Thasos    25
Thebae Ad Mycalen    1
Theodosia    1
Thera    24
Thera or Melos    1
Thessaly    26
Thourioi    3
Tiritaka    1
Tiryns    5
Tocra    7
Torone    3
Tragilos    1
Troas, Mysia    13
Troy    2
Unidentified Chalkidic Colonies    2
Zankle    5